Reglement

Wedstrijd “Destination Festival” aangeboden door NMBS

NMBS (hierna genoemd “de Organisator”), gelegen te Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel organiseert een wedstrijd.

De wedstrijd loopt van 19/06/2015 tot 13/08/2015 23u59 en is enkel geldig voor personen wonende in België vanaf 19/06/2015. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de Actie mee te (kunnen) doen. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin wordt verklaard akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een bevoegdelijk ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. De deelnemer zal in zodanig geval geen aanspraken jegens Organisator kunnen doen gelden. Voornoemd formulier zal aan winnaars worden toegestuurd.

Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, dient de deelnemer zich te begeven op de site www.nmbs.be/festivals, op het vakje « ik neem deel » te klikken en de instructies te volgen voor het deelname. De deelnemer dient alle gevraagde stappen te voltooien en vervolgens juist te antwoorden op de hoofdvraag en de schiftingsvraag. Elke deelnemer mag slechts 1 keer meedoen.

Hoofdvraag:

Wat betekent BPM?

1. Boem per melodie

2. Beats per minute

3. Brul per muziek

Schiftingsvraag:

Hoeveel deelnemers zullen voor 21 juni 2015 23u59 een poging wagen om 2 kaarten voor Werchter op de kop te tikken?

Hoeveel deelnemers zullen voor 21 juni 2015 23u59 een poging wagen om 2 kaarten voor Summer Festival op de kop te tikken?

Hoeveel deelnemers zullen voor 23 juni 2015 23u59 een poging wagen om 2 kaarten voor Dour op de kop te tikken?

Hoeveel deelnemers zullen voor 14 juli 2015 23u59 een poging wagen om 2 kaarten voor Pukkelpop op de kop te tikken?

Hoeveel deelnemers zullen voor 13 augustus 2015 23u59 een poging wagen om 2 kaarten voor Laundry Day op de kop te tikken?


De organisator kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door de organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding,..) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend leiden tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.

Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende e-mailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig.

De prijzen van deze wedstrijd bestaan uit 139 loten van 2 ingangen voor het geheel van de data van het festival. Hierbij is volgende verdeling geldig:

Festival Rock Werchter :

80 loten van 2 tickets van 1 dag, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen.

4 loten van 2 tickets VIP voor de 4 dagen, een parkingkaart, 2 tickets voor de camping in Rock Village en 2 drankbonnetjes

Summer Festival :

10 loten van 2 tickets van 1 dag, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen.

3 loten van 2 tickets VIP voor zaterdag 4 juli, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen

4 loten van 2 tickets VIP voor zondag 5 juli, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen

Dour :

2 loten van 2 tickets 5 dagen, camping en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen

Pukkelpop :

15 loten van 2 tickets voor 1 dag, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen

5 loten van 2 tickets VIP voor 1 dag, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen


Laundry Day :

7 loten van 2 tickets voor 1 dag, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen

5 loten van 2 tickets VIP voor 1 dag, en het heen-en-weer-traject met de trein voor 2 personen


De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De winnaars worden beslist aan de hand van de schiftingsvraag gerelateerd aan het festival waarvoor ze hebben deelgenomen. Indien er VIP-tickets zijn, zijn deze voor de persoon die het dichtstbij het juiste antwoord is. De volgende winnaars krijgen de “gewone” tickets. Indien er gelijke antwoorden zijn, is de winnaar de persoon die het eerst heeft deelgenomen.

De bepaling van de winnaar zal gebeuren op 22/06/2015 voor Rock werchter en Summer festival, Op 24/06/2015 voor Dour, 15/07/2015 voor Pukkelpop en 14/08 voor Laundry day.

De winnaars zullen persoonlijk worden verwittigd en zullen hun prijs moeten gebruiken in de termijnen die in het bericht worden meegedeeld, zoniet zullen ze het recht op hun prijs verliezen die het eigendom zal blijven van NMBS.

Bij de identificatie van de winnaars dienen deze een kopij van hun identiteitskaart voor te leggen. Indien de gegevens op het deelnemingsformulier en deze op de identiteitskaart niet identiek zijn, wordt de prijs niet overhandigd en gaat deze naar de volgende op de lijst van de winnaars.

Indien het lot voor slechts 1 dag geldig is wordt deze willekeurig gegeven, zonder dat de winnaar hiervoor mag kiezen.

Betreffend de gezongen trajecten, mag NMBS dit vrijwillig kiezen binnen de winaars zonder dat deze in het nadeel wordt gedaan van de winaar.

De prijzen zijn noch overdraagbaar noch omwisselbaar in contant geld.

De winnaars aanvaarden zonder beperking dat NMBS hun naam en foto gebruikt voor promotiedoeleinden zonder dat ze daarom recht hebben op een bezoldiging in gelijk welke vorm en op gelijk welke manier, of een ander voordeel dan de prijs die hen werd toegekend.

Noch NMBS kan aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen i.v.m. de deelneming aan de wedstrijd. De Organisator NMBS heeft het recht om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen bij overmacht of onvoorzienbare gebeurtenis, zonder dat de deelnemers of elke andere persoon aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Er wordt geen enkele communicatie gewisseld in verband met deze actie behalve het opsturen van een bericht aan de winnaars.

Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meester Jacques Gielen, Meester Marc Vermeulen en Meester Patrick Gielen, gerechtsdeurwaarders te 1180 Brussel-Ukkel, Molièrelaan, 266.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zullen Meester Gielen en Meester Vermeulen elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal worden voorgelegd aan de gerechtsdeurwaarder. Zijn beslissingen zijn definitief.

Deelneming aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van dit reglement in.

Elke klacht in verband met huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van de organisator . In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

Huidig reglement is onderworpen aan het belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Een kopij van huidig reglement is beschikbaar op de website www.nmbs.be/festivals

De registratie en behandeling van de gegevens van de deelnemers hebben als doel de wedstrijd te beheren. De deelnemers geven uitdrukkelijke toestemming aan NMBS om hun gegevens te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden of voor direct marketing acties, zonder dat dit recht geeft op beloning, auteursrecht of ander voordeel. In overeenstemming met de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de deelnemers recht op toegang en rechtzetting van hun persoonsgegevens en kunnen op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen aan de verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens op het volgende adres: “NMBS - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussel”.

Selecteer een muziekgenre voor jouw gezongen treintraject

Reggae, Rock of Hip Hop… Kies het genre dat jij graag voor jouw unieke hit wil. Dit wordt speciaal voor jou geschreven op basis van het traject dat jij aflegt op weg naar de zomerfestivals. Een gepersonaliseerd souvenir om samen met je vrienden te delen. Succes verzekerd!


Verdergaan

Vertel ons over jouw reis*

Top ! Nu maak jij kans op 2 toegangstickets voor Rock Werchter én op een gepersonaliseerde hit.

Verdergaan

Registreren

Er is een probleem opgetreden bij het ingeven van je persoonlijke gegevens.

Ik bevestig mijn deelname

Nog een laatste vraag

Wat betekent BPM?

Wat betekent BPM?

Wat betekent BPM?

Wat betekent BPM?

Wat betekent BPM?

Hoeveel deelnemers zullen voor 21 juni 2015 23u59 een poging wagen om 2 tickets te winnen voor voor om 23:59?

Deelnemen

Bedankt voor je deelname.

Leuke wedstrijd ? Breng je vrienden op de hoogte en bied hen zo ook de kans om tickets voor de zomerfestivals te winnen !Opnieuw deelnemen

Helaas, je hebt al deelgenomen aan de wedstrijd voor dit festival. Je mag slechts één keer meespelen per festival, maar waag gerust je kans voor de andere deelnemende festivals!

Kies een andere bestemming

We hebben je een email verstuurd om je email adres te bevestigen. Klik op de link in deze email om je registratie te voltooien.

Sluiten

De gezongen trajecten

Ashley Tep
Aarschot - Laundry Day
05 september 2015
Jochen Vermeir
Gent-Sint-Pieters - Pukkelpop
18 augustus 2015
Anaïs Kuzekemena
Leuven - Dour
15 juli 2015
Christiaan Plovie
kortrijk - Summer festival
04 juli 2015
Pieter
Ninove - Werchter
16 juni 2015
Manu
Muizen - Werchter
17 juni 2015
Sophie
Nijlen - Werchter
15 juli 2015